برندها

بخشی از برندهای قابل تامین این شرکت از تولیید کنندگان آمریکایی، اروپایی و آسیایی بشرح زیر معرفی‌‌ می‌گردد . بدیهی است نام بسیاری از برندهای معتبر و قابل تامین ذکر نگردیده است ، لذا جهت حصول اطمینان از قابلیت تامین برندهای دیگر، . با بخش بازرگانی این شرکت تماس حاصل فرمائید.

WIKAI

Endress+Hauser